Sacha Dumain, photographer, 2009

© Charles Guislain