Rad Hourani, fashion designer, 2011

© Charles Guislain