Tahar Rahim, actor - Crash #64, Summer 2013

© Charles Guislain