Joe & Jake Dupont - Candy, 2011

© Charles Guislain